Ježiš povedal svojím učeníkom: “Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.” (Mt 24,42-44)

Workshop „ Chráňme zeleň”

apríl 24th, 2016

k projektu „Modrá škola“ na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča

 Dňa 20.04.2016 sa v priestoroch Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil workshop – Chráňme zeleň” k projektu s názvom „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča“

IMG_9502Prezentovala sa téma dažďových pralesov – ich význam, výskyt, rastlinstvo a živočíšstvo. Počas prezentácie riešili študenti úlohy spojené s touto témou. Možnosti záchrany dažďových pralesov bola aktivita, v rámci ktorej si žiaci mali možnosť uvedomiť, že ak chceme zachovať dažďové pralesy pre budúce generácie, musíme urobiť niečo konkrétne. Táto prezentácia bola spojená s rôznymi aktivitami žiakov. Počas workshopu sa žiaci ďalej oboznámili aj s národnými parkami a s ďalšími formami chránených území na Slovensku a ich významom pre spoločnosť a tiež sa dozvedeli o návštevných poriadkoch v národných parkoch. Záver bol venovaný chráneným územiam v okresoch Prešov a Sabinov, s cieľom podporiť záujem žiakov  a podnietiť ich k získaniu vedomostí o prostredí, v ktorom žijú.

Viac o workshope …

Riaditeľské voľno

apríl 20th, 2016

Riaditeľka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5, dňa 26.4.2016(utorok) udeľuje študentom gymnázia riaditeľské voľno  z dôvodu plánovanej opravy vody vo vodovodnej sieti.

Biblická olympiáda – Archieparchiálne kolo

apríl 20th, 2016

IMG_9513V stredu 13.4.2016 naši študenti druhého ročníka Rachel Saraková, Jana Petríková a Július Pribula reprezentovali naše gymnázium na archieparchiálnom kole Biblickej olympiady, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Gréckokatolíckeho kňažského seminara bl. P. P. Gojdiča v Prešove. V seminárnej kaplnke Najsvätejšej Trojice olympiádu otvoril Mons. Milan Lach, pomocný prešovský biskup, Molebenom k bl. Biskupovi P. P. Gojdičovi. Študenti vybojovali 3. miesto, za ktoré im srdečne blahoželáme.

Update Zuzana Hrehová dňa 20.4.2016

Workshop „Hospodárme s vodou“ k projektu „Modrá škola“ na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča

apríl 19th, 2016

Dňa 11.04.2016 sa v priestoroch Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil workshop – „Hospodárme s vodou“ k projektu s názvom „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča“

Účastníci workshopu mali pripravené teoretické aj praktické úlohy.
IMG_9225Bola odprezentovaná téma Fondy EHP a študenti si v dotazníku overili svoje vedomosti o Nórskych fondoch.
Pani učiteľka Mgr. Henrieta Nemcová, ktorá sa zúčastnila v rámci projektu študijného pobytu v Nórsku, vo svojej prednáške hovorila o úlohách nórskeho riaditeľstva pre vodné a energetické zdroje a o ich práci na projektoch “Zelená škola”. Študenti a žiaci po tejto prednáške s veľkým záujmom odmeriavali množstvo vody zachytenej z klasickej strechy a zo strechy, na ktorej je vysadená zeleň. Presvedčili sa, aké veľké množstvo vody zachytí zelená strecha – môže zabrániť povodniam a obnoviť prirodzený kolobeh vody.
Na ďalšom stanovišti rozoberali možnosti využitia zrážkovej vody IMG_9376v domácnostiach.
Zvládli aj výpočty na počítači, kde prepočítavali množstvá zachytávanej zrážkovej vody.
Nechýbala ani diskusia a občerstvenie a na záver praktická ukážka inštalácie zberných nádob na zachytávanie vody. Viac o workshope ….

Prijímacie konanie

marec 29th, 2016

Prijímacie skúšky do prvého ročníka 5-ročnej bilingválnej formy štúdia na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v školskom roku 2016/2017 sa uskutočnia v dňoch 7.4.2016 a 8.4.2016.
Na prijímacie konanie boli určené tieto kritéria.

Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročnej formy štúdia na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v školskom roku 2016/2017 sa uskutočnia v dňoch 9.5.2016 a 12.5.2016.
Na prijímacie konanie boli určené tieto kritéria.